Zaradi zakona ZOUTPI, ki velja od 11. marca 2017, so prodaja in informacije o zalogi glede elektronskih cigaret, vape opreme, e-tekočin in nikotinskih baz na daljavo - preko spleta in telefona prepovedani. Vse te izdelke lahko kupite v naših poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Slovenj Gradcu in Krškem. Vabljeni na obisk naših poslovalnic, z veseljem vam bomo svetovali in pomagali.

FANTASY

Redna cena €11.93 Razprodaja

Osvežujoč okus sladke pomaranče, limone in mandarine, ki spominja na okus znane pijače Fanta. Za osvežitev poskrbita kapljici sveže mete in kulade.

Količina: 50ml - 12ml arome in 38ml VG/PG

Varnostna deklaracija:
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208 Vsebuje (R)-p-menta-1,8-dien; citral; P-mentan-3-on. Lahko povzroči alergijski odziv.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
15,5 odstotkov zmesi vsebuje sestavino(-e) z neznano strupenostjo. Vsebuje 15,5 % sestavin z neznano nevarnostjo za vodno okolje.