Zaradi zakona ZOUTPI, ki velja od 11. marca 2017, so prodaja in informacije o zalogi glede elektronskih cigaret, vape opreme, e-tekočin in nikotinskih baz na daljavo - preko spleta in telefona prepovedani. Vse te izdelke lahko kupite v naših poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Slovenj Gradcu in Krškem. Vabljeni na obisk naših poslovalnic, z veseljem vam bomo svetovali in pomagali.

VANILLA ICE CREAM

Redna cena €11.93 Razprodaja

Krema burbonske vanilije, sveže mleko in kanček nežnega masla sestavljajo ta bogat okus slastnega vanilijevega sladoleda, ki se ga ni mogoče naveličati. Vanilla Ice Cream je prva izbira ljubiteljev kremnih okusov.

Količina: 50ml - 12ml arome in 38ml VG/PG

Varnostna deklaracija:
Vsebuje: 3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid; pentan-2,3-dion.
Pozor: H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
25 odstotkov zmesi vsebuje sestavino(-e) z neznano strupenostjo. Vsebuje 25 % sestavin z neznano nevarnostjo za vodno okolje.